Věřte, že nás Váš názor zajímá. Tedy je možné nám zavolat, napsat SMS, email, využít chat (Pošlete zprávu do studia), diskutovat pod každým příspěvkem, případně navštívit naše sociální sítě, kde je možné také diskutovat.

Etický kodex diskuze k nahlédnutí níže.

Etický kodex diskuze. ZDE (klikněte)

Motto

„Při rozhodování pro nebo proti naukovému názoru se člověk nesmí nechat vést láskou nebo nenávistí proti tomu, který zastává takový názor, nýbrž pouze jistou pravdou. Proto říká (Aristoteles), že je musíme milovat všechny, totiž ty, jejichž názor přijímáme, i ty, jejichž názor odmítáme. Všichni totiž se snažili o vyzkoumání pravdy a tím nám pomohli. Přesto se musíme nechat přesvědčit od těch, u nichž je více jistoty, tj. následovat názor těch, kteří postihli pravdu s větší jistotou.“

Komentář Tomáše Akvinského k Aristotelově metafysice

DISKUZE

Diskuse je nabídnuta s důvěrou, že jejím prostřednictvím myšlenky a záměr vybrousíme a společným poctivým úsilím uplatníme v osobním i společenském životě. Jde nám o vzájemné obohacení se a o to, aby diskuse byla přínosem pro rozvoj nového chápání osobní odpovědnosti a poznání pravdy, bez níž je cesta ke svobodě slepá. Aby se tak stalo, je třeba přijmout oběma stranami respektovaná pravidla, která směrují účastníky diskuse k dosažení výše uvedeného. Pro toho, kdo tato pravidla nerespektuje, platí: „Jakou měrou měříš, takovou ti bude naměřeno“. Předpokladem skutečné a plodné diskuse je vědomí, že:

 1. Cesta poznání pravdy se zpravidla neobejde bez bloudění, a že skutečná diskuse (dialog) do procesu poznání patří. Kdo pravdu nehledá, nebloudí, ale často parazituje na bloudění jiných, aby na jejich chybách stavěl svou zlomyslnou filosofii rozvratu – takový člověk se nemá diskuse účastnit.
 2. Bez možnosti zpochybnit úsudek by se lidé nikdy nevymanili z omylů. Zpochybňování a obhajování úsudků je podstatou veškerého smysluplného dialogu.
 3. Je potřebná poctivě položená otázka a odpověď na to, co je důležité, nevybírejme jen to, co se nám hodí. Za nejdůležitější pokládáme přísné zachovávání následujícího pořadí: – nejdříve důvody (argumenty, důkazy), potom úsudky a závěry! Neboli téze – antitéze – syntéza.
 4. Z diskuse odchází (chce-li) obohacen především „poražený“.
 5. Diskuse je cestou k vyjasnění pojmů a k nim odpovídajícím představám. Tyto pojmy je třeba upřesňovat tak, aby vystihovaly správnou podstatu, neboť s nesprávnými pojmy nelze docílit pravdivého poznání: „Kdo splete první knoflík, ten se již správně nezapne!“ Goethe
 6. Korektní diskuse se vyznačuje nejen úctou k ostatním diskutujícím, ale též úctou k faktům a logice. Skutečná diskuse je především o umění naslouchat.
 7. Do diskuse patří i vtip, který koření argumenty a přispívá k zapamatování faktů. Diskusi mnohdy napomůže, pojme-li se předmět diskuse s humorem a omyly oponentů s vtipnou, nikoliv nevybíravou a zraňující ironií. Je třeba soustředit pozornost na řešení problému a nesnižovat důstojnost oponentů.
 8. Diskuse je umění sdělit poznané (poznání je dokonáno uměním vyjádřit se svými slovy), či snaha pochopit předkládanou myšlenku.

PRAVIDLA DISKUZE

 1. V diskusi není místa pro názorové střety různých ideologií a ismů protěžování stávajících celospolečenských návrhů (SES, TSO a dalších), jakož i zbytečné dělení názorového spektra na pravici a levici. Příspěvky ubírající se tímto směrem budou po upozornění smazány.
 2. Do diskuse může vstoupit kdokoli bez ohledu na odbornost.
 3. Pište s diakritikou.
 4. Seznamte se s předmětem diskuse od začátku do konce a během toho nezaujímejte žádné stanovisko. Přesvědčte se, že jste správně pochopili, teprve pak vyneste svůj názor či dotaz.
 5. Ctěte slušnost diskuse. Kdo bude používat zesměšňování, nadávky či osobní výpady vůči ostatním, přivodí si vyloučení z diskuse.
 6. Dbejte vždy, aby se Váš příspěvek týkal daného tématu a byl srozumitelný. Diskuse neslouží k nesmyslnému psaní či žvanění beze smyslu.
 7. Pokud diskutující daný problém nevyřeší, měli by se na ukončení diskuse domluvit. Pokud k tomu není vůle, diskusi ukončí moderátor.
 8. Diskutující odpovídají za obsah svých příspěvků. Pokud se domníváte, že někteří diskutující porušují zákony či pravidla této diskuse, sdělte nám to prosím.
 9. Pomáhejte si navzájem. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný může jindy pomoci vám. Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš.“
 10. Odpouštějte ostatním chyby, je pravděpodobné, že je děláte i Vy. Nevysmívejte se a nepoužívejte překlepů či pravopisných chyb druhého jako argumentů proti autorovi.
 11. Moderátoři diskuze budou podle výše uvedených pravidel příspěvky usměrňovat, v závažných případech i mazat.

DO DISKUZE ZÁSADNĚ NEPATŘÍ

 1. Manipulace a zneužívání autority.
 2. Posedlost po vítězství.
 3. Dokazování téhož tímtéž (tautologie) = bludný kruh
 4. Používání obecných formulací a nejasných subjektivních tvrzení např. „jak je všeobecně známo“, nebo„v minulosti se neosvědčilo“ apod. Pokud chcete argumentovat, používejte konkrétní příklady čerpané nejlépe ze své osobní zkušenosti.
 5. Odkazování na literaturu, autority a další zdroje ve smyslu: „Přečti si to a to, pak se teprve můžeme o něčem bavit“.
 6. Porušování současných autorských práv. Při uvádění veškerých zdrojů (citace, obrázky, videa atd.) je potřebné dodržovat zákonné požadavky, tedy zejména uvést autora, název díla a pramen.
 7. Odpověď na argumentaci způsobem: „Nepřesvědčili jste mne“.
 8. Arogantní a nadřazené chování, urážky, ponižování, nadávky, nenávist a opovržení.
 9. Podsouvat diskutujícím to, co z jejich příspěvku nevyplývá.
 10. Vynášení předčasného soudu, ukvapené závěry a argumentační nepoctivost.
 11. Rozesílání spamu a reklamy na jakékoliv webové stránky bezprostředně nesouvisející s předmětem diskuse.
 12. Přílišná obecnost, mlžení (čím je vyjadřování obecnější, tím víc se tam toho vleze, ale k objasnění předmětu vyjádření to nevede).